ร่วมประชุมพิจารณาร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

 

นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ร่วมประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพิจารณาร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมสมรรถนะ สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM  ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์