การประชุมสะท้อนผลการอบรมขยายผลครูวิทยากรแกนนำ สสวท. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ประชุมสะท้อนผลการอบรมขยายผลครูวิทยากรแกนนำ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ออนไลน์) ในโครงการพัฒนาครูวิทยากรแกนนำและครูเครือข่าย สควค.เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์