นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครูลาวัลย์ หวานใจ ครูเมธิณี สมมิตร และะครูวีรชัย เฉิดฉาย

 

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567  นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ ครูลาวัลย์ หวานใจ ครูเมธิณี สมมิตร และครูวีรชัย เฉิดฉาย ผ่านกระบวนการการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567  คุณครูอัญรินทร์ ชูเดช 
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์