ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2566

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2566
📍ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. นายวิชภูมิ หมุนสิงห์ ม.3/1
วิชาภาษาอังกฤษ สูงสุดของจังหวัด 96.88 คะแนน
2. นายภูริณัฐ โพธิ ม.3/1
วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุดของจังหวัด 95.25 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงสุดของโรงเรียน 67.75 คะแนน
3. นางสาวธัญชนก ถาพร ม.3/1
วิชาภาษาไทย สูงสุดของโรงเรียน 83.33 คะแนน
📍 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางสาวกัญญาณัฐ สังฆมณี ม.6/1
วิชาภาษาไทย สูงสุดของจังหวัด 77.00 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ สูงสุดของโรงเรียน 89.96 คะแนน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงสุดของโรงเรียน 58.75 คะแนน
2. นายเอกราช ทองกล่ำ ม.6/1
วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุดของโรงเรียน 88.75 คะแนน
3. นายพงศกร เตยตะคุ ม.6/2
วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุดของโรงเรียน 88.75 คะแนน
4. นางสาวอรพรรณ พรมฝัน ม.6/2
วิชาวิทยาศาสตร์ สูงสุดของโรงเรียน 54.00 คะแนน

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์