การดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ระหว่างวันที่ 14 -24 มีนาคม 2566

การดำเนินการ
  • ติดต่อคุณครูประจำวิชาด้วยตนเอง (ชุดนักเรียน)
  • ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ติดต่อครูประจำวิชา ในช่วงเวลาที่กำหนด ในวันเวลาราชการ
  • ครูใช้วิธีการเรียนซ่อมเสริม ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
  • ดำเนินการจัดการเรียนสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
  • การจัดการเรียนสอนซ่อมเสริม ยึดหลักการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล
  • เพิ่มข้อความ นักเรียนสามารถพิมพ์ใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนใน เว็บดูเกรดได้ https://www.dograde.online/patum/ดร.เถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14 มีนาคม 2566แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์