โครงการประชุมขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566

 

ด้วยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.ย.จ.อจ.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น เพื่อทบทวนแนวทางในการขับเคลื่อนงานเยาวชนของสำนักงาน ป.ป.ส. วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่และคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 50 คน มีนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาเข้าร่วม 5 คน
::>ลิงค์รูปภาพ

::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์