การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา

 


วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางประภาพร พรมกสิกร นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ นางสาวกมลรัตน์   บุญยืน นางสาวสิรินดา  สีโส ตัวแทนคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์