โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding Day by Aksorn เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยงานโรงเรียนคุณภาพ ร่วมมือกับ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding Day by Aksorn เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพด้านหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่นักเรียนห้องเรียน 1/3 (ห้องเรียนที่ส่งเสริมด้าน Coding and STEM Education) ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ วัฒนา นายวิทย์นิธิ สมพีระกุล นางสาวกัลยา บุญชิต ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน นายรัศมี  ถิ่นขาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางประภาพร  พรมกสิกร หัวหน้างานโรงเรียนคุณภาพ บุคลากรครู/ผู้ประสานงานโครงการ/และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

::>รูปภาพทั้งหมด


::>รูปภาพทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์