รับรางวัลชมเชย ในการประกวดแข่งขันวงขับร้องประสานเสียง

 


วงขับร้องประสานเสียงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปทุมราชวงศา 
ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดแข่งขันโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครูควบคุมวง: นายทินกร  จิณะแสน ผู้บรรเลง 16 คน   ประกอบด้วย 
1.เด็กชายพัชรพล สีวะสา  
2.เด็กชายภูริณัฐ โพธิ
3.เด็กชายวิชภูมิ หมุนสิงห์
4.เด็กหญิงชญานิศ  คำกันหา
5.เด็กหญิงธัญชนก  แก้วโวหาร
6.เด็กหญิงธัญชนก  ถาพร
7.เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์คำ
8.เด็กหญิงพรินพร  หมื่นหล้า
9.เด็กหญิงภัณฑิยา  สุวะโสภา
10.เด็กหญิงภัทราพร  มุ่งเกิด
11.เด็กหญิงภัทราพร  หาญชัย
12.เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สุขภิรมย์
13.เด็กหญิงสุรางค์คณา  สีวะจูม
14.เด็กหญิงอนงลักษณ์  ศรีเมือง
15.เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณโค
16.เด็กหญิงอรนุช  ลูกแก้ว
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์