การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1 ช่วย 3)

 


วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน  เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา” ณ ห้อง 322 อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์