ประชุมวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กร (SWOT) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan)

 


วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ประชุมวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กร (SWOT) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน  อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์