PLC LM 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 – 16.00 น. นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุม PLC LM 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์