ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ict ประจำปี 2566 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ict ประจำปี 2566 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ::>ลิงค์ข้อมูล

1.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียน2.การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหกรรมวิชาการ 46ict ประจำปี 2566 ตัวแทนนักเรียนได้แก่ 

1. นายพงศธร  ส่งเสียง ชั้น ม.5/6
2. นายธนากร    วงศาโรจน์ ชั้น ม.5/2
3. นายวัชรายุทธ    รื่นเริง ชั้น ม.5/2
ครูผู้ฝึกสอน ครูทองแสง หน่อแก้ว


3. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญเงิน มหกรรมวิชาการ 46ict ประจำปี 2566 ตัวแทนนักเรียนได้แก่
1. เด็กชายธนันท์ธร จันนา 2. เด็กชายสดใส หลงภูงา 3. เด็กชายณัฐดนัย บุตตะคาม
ครูผู้ฝึกสอน ครูทองแสง หน่อแก้ว


4. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย มหกรรมวิชาการ 46ict ประจำปี 2566 ตัวแทนนักเรียนได้แก่
1. นายกฤษณพงศ์ วงวาน 2. นายพิพัฒน์พงศ์ ประวันนัง 3. นายธนกร จินดาธนากร
ครูผู้ฝึกสอน ครูทองแสง หน่อแก้ว


5.ได้รับรางวัล อันดับที่ 19 กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น บุรณาการภาษาจีน ม.1-6 เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. นางสาวศิรินดา แต้มทา
2. นางสาวพรรธน์ชญมน เสียงหวาน
3. นายอภิวัฒน์ ลอยลม
4. และทีมนักแสดงร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ทุนคน
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์
2. นายนพดล ควรชม
3. นางสาวณัฐมน จันทร์สงเคราะห์
4. นายเกรียงศักดิ์ บัวถา


6.ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ม.1-6 เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1. นางสาวพรรณนรินทร์ นามแสน 2. นางสาวต้องใจ หาญปรี 3. นางสาวชลดา ประขวัญครบุรี 4. และทีมนักแสดงร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ทุนคน ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายเกรียงศักดิ์ บัวถา 2. นางสาวณัฐมน จันทร์สงเคราะห์ 3. นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์ 4. นายนพดล ควรชม

7.การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทองแดง เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ 1) เด็กชายพัชรพล สีวะสา ม.3/1 (GIP) 2) เด็กชายธีรพงศ์ ไชยเจริญชั้น ม.3/5
ครูผู้ฝึกสอน 1) ครูทองแสง หน่อแก้ว 2) ครูวริณศิญา พงษ์เกษ

8.การแข่งขัน E-SPORT(ROV) รางวัลเหรียญทองแดง เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ 1. นายชวิน ชาสุรีย์ ชั้น ม.6/1 (GIP)2. นายเสฏฐวุฒิ เกื้อทาน ชั้น ม.6/1 (GIP)3. นายพงศานุวัฒน์ สีหาขันธ์ ชั้น ม.6/1 (GIP) 4. นายกรภัทร สายเจียง ชั้น ม.6/1 (GIP) 5. นายวีรภัทร แต้มทา ชั้น ม.6/1 (GIP) 6. นายพลธนวัฒน์ วุฒิฉันท์ ชั้น ม.6/1 (GIP) 7. นางสาวอรปรียา ชูลี ชั้น ม.5/8
ครูผู้ฝึกสอน 1) ครูเจษฎา ศิริโชค 2) ครูกิตติพงษ์ พงษ์พันนา

9.รายการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์ รางวัลชมเชย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ 1) นายเอกราช ทองกล่ำ ชั้น ม.6/1 (GIP) 2) นางสาวศิรภัสสร ลาภสาร ชั้น ม.6/1 (GIP)ครูผู้ฝึกสอน 1) ครูยลนภัส ฤกษ์โภคี 2) ครูอรวรรณ ไชยชาติ


10.การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 รางวัลเหรียญเงิน เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ 1. นางสาวปริตา ตาลหอม 2. นางสาวจิราพร พูลเพิ่ม 3. นายคมกฤต อินทร์อ่อน
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย 2. นางสาวนันทนา สำเภา

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์